ࡱ F> por PKSKS:7 8, dQ #$mh/>< "8 DN1 [!^2024t^^V[[hQl_wƋKmՋ USMO Y T b~ N0USy b(k2R qQ20R) 1.~bV[;NCg0~NTW[te/f( )vqQ TINR0 A.V[]\ONXT B./no TހTS~n Tހ C.V[[hQ:gsQ]\ONXT D.Sb/no TހTS~n Tހ(WQvhQ-NVNl 2. 0V[[hQl 0ĉ[ :gsQ0VSOTvQN~~^S_[,gUSMOvNXTۏL( )Ye0 A.LNS_Ye B.~bV[[hQYe C.?el``Ye D.LNb/gYe 3.QO05uO0lQ[0V[[hQI{;N{SsgUSMOQzOo`-N+T gP``;NIN0gz;NINQ[vOo` ^S_ cgqL#R] Se[USMOǑSN[ce ۏLYt0N Nce N&{Tl_ĉ[v/f( ) A.#NUSMO\Pbk OOo` B.#NUSMO RdvsQOo` C.l6eUSMO@b gNTQ gRhV \PbkNTQceQ gR D.#NUSMOsQQz 4.V[[hQ:gsQv]\ONXTOlgbLV[[hQ]\ONRe ~Q:yv^N gCg( )-NVlQlbXYNXTvNf0 A.lQ_ B.g C.k D.cbb 5.NUOlQlT~~^S_O[@bw`v gsQS ]\Ov( ) V[y[ A.*NNy B.*NNy[ C.FUNy[ 6.NUOUSMOT*NN g( )0MT gsQ_U\SP``;NIN]\OvINR0 A.w B.OSR C.bb D.[ 7.[YeU00_SNP``;mR0gz;NIN;mR bSNP``;mR0gz;NIN;mR`{_ \ NgbrjvNXT lQ[:gsQ^S_~~ gsQ0QglYXTO0E\lYXTO0@b(WUSMO01\f[!h0[^TvbN[vQۏL( )0 A.bYu B..^Ye C.v{ D.vƉE\OO 8.(WXYSbS񋗚SRLe[~~0 ~~ NNqS[-NNSNlqQTVV[[hQv;mR eQXTǏ@b(WUSMOSeTV[[hQ:gsQ0lQ[:gsQY[f`Q v^ g`9ehsv ( ) A.YNASNeN NL?ebYu B.^S_N͑YZ C.SNNNZ D.SN NNvz 9.[^lc g^\NV[y[veN0DeTvQNirTv NS^lc g0O(uN(u hVPgv V[[hQ:gsQSNOl[vQN0irT0OOYTvQN gsQv0WeۏL( ) A.dg B.g\ C.l6e D.k 10.lQ[:gsQgP``;mRZu ~S~N NlQ[:gsQ#NybQ SN9hncvQqSi z^ #NP``;mRZuNXTu[N[v~_gce0 NbTNy N^\Nl[~_gce?( ) A.*g~lQ[:gsQybQ N_y_@bE\OOv^0Sbc[vY@b B. N_SR'YWO'`;mRbNNyr[v;mR C.*g~lQ[:gsQybQ N_XNPWlQqQN]wQbۏeQyr[v:W@b D.*g~lQ[:gsQybQ N_NvQNNXTObO N0Yy b(k3R qQ30R0,g@bR y\ g$N*Nb$N*NN N/fcknxv Y 0\ GW N_R) 1.V[[hQ]\O^S_~y{( ) A.Q萉[hQTY萉[hQ B.VW[hQTVl[hQ C. O~[hQT^ O~[hQ D.ꁫ[hQTqQ T[hQ 2.sQN~bV[[hQvL# NR y-Ncknxv g( ) A. hQVNlNh'YO8^RYXTO9hnc[lTl_ 6R[mSV[[hQvL?elĉ ĉ[ gsQL?ece S^ gsQQ[T}TN0 B. -N.YQNYXTO[hQVfkňRϑ Q[QNbeuTfkňRϑv\Obe ~Nc%c~bV[[hQvQNLR 6R[mSV[[hQvQNlĉ S^ gsQQ[T}TN0 C. /nyr+RL?e:S0oyr+RL?e:S^S_e\L~bV[[hQv#N0 D. V[[hQ:gsQ0lQ[:gsQOldƖmSV[[hQv`bOo`0 3.SP``;NIN]\OZWc( )SR0 A.N]\ONO~v~T B.2:N;N0`2~T C.HQS6RLe0Oc;NR D.2:N;N0SbQ:N 4.(WSP``;NIN]\O-N ^S_ \͑lQlv( ) A.?elz:W B.[YeON1u C.leΘO`N` D.1u 5.P``;mRNXT /fc( ) A.[eP``;mRvN B.P``;mR~~vbXT C.P``~~bXTMvP D.P``~~bXTP[sY 6.VbJTT6RbkP``;mR (WP``;mRrjHhN-N\O bNNSP``;NIN]\O ,gNbvQяN^\vN[hQb4NqSiv ~,gNbvQяN^\cQ3u lQ[:gsQ0 gsQ蕔^S_ǑSvObce g( ) A. NlQ_w[Y T0OO@WT]\OUSMOI{*NNOo` B.ybkyr[vNc扫ObNXT C.[NTOO[ǑSN'`Obce D.SfObNXTvY T ͑e[cOO@bT]\OUSMO 7.N NL:Ngbrjv/f( ) A.^lc g[lbP``;NINvirT B.:_6RNN(WlQqQ:W@bz4b[lbP``;NINv gp0h_ C.:NP``;mR~~cODё D.:NP``;mRWcO:W0W 8.V[[hQ:gsQ[(uN L:Nv]wQTvQN"ir NS(uNDR L:NvDё0:W@b0irD ~:Sv^~N NV[[hQ:gsQ#NybQ SNOl( )0 A.g\ B.cbb C.l6e D.Q~ 9.fwNN g rjL:N (WV[[hQ:gsQTvQg gsQ`Q06eƖ gsQnce b~cOv ^( ) A.1uvQ@b(WUSMOb N~;N{蕈NNYR B.1uV[[hQ:gsQYASNeN NL?ebYu C.1u>y:SbQglYXTOۏLybċYe D.gbrjv OlvzRN#N 10.V[[hQ:gsQ[g-NSsv N&{T~bV[[hQBlv5uP[O]wQ0hVPgI{Y0e SN#N gsQ~~T*NNۏL( )0 A.te9e B.g\ C.cbb D.k N0$Re(k2R qQ20R0cknxvSb " vSb ) 1.-NNSNlqQTV;`t9hnchQVNlNh'YOvQ[ThQVNlNh'YO8^RYXTOvQ[ [^ۏeQ'}%`r` [^bNr`0( ) 2.-NNSNlqQTVlQl g~bV[v[hQ0cT)RvvINR N_ gqS[V[v[hQ0cT)RvvL:N0( ) 3.V[[hQ:gsQv]\ONXTOlgbLNRe SNaۏeQP6RۏeQv gsQ0W:S0:W@b0USMO0( ) 4.V[[hQ:gsQV]\OSNeP_(u:gsQ0VSO0ONNN~~T*NNvN]wQ0O]wQ0:W0WT^Q{ir0( ) 5.NUOUSMOT*NNSs[lbgz;NINvirT0De0Oo`v ^S_zsSTlQ[:gsQbJT0( ) 6.V[S[NRb__vNjkf[YeYeINbvQNel}qRNh`0}qRgkƉ09TfRI{gz;NIN mdP``;NINv``W@x0( ) 7.P``;mR~~ /fc$NNN N:N[eP``;mR ~bvrj~~0( ) 8.(WSP``;NIN]\O-N V[ybkNUOWN0WW0le0[YeI{t1uvgkƉ'`ZPl0( ) 9.lQ[:gsQ/fS ]\Ov;N{:gsQ0( ) 10. 0SP``;NINl 0vĉ[}qR0NNN[YeN_SN~ZZ0yZZ{vv 1ulQ[:gsQYNeN NASNeN NbYu SNv^YNNCQN NZ>k0( ) V0{T{(k10R qQ30R) 1.NHN/fV[[hQ? T{ 2..{TNL:N^\N L:N? T{ 3.{TNL:N^\NP``;mR? T{  PAGE \* MERGEFORMAT 1 $246<xucQ?)+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$nHtH#CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$nHtHCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$+CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$mH sH nHtH+CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH xz|ӳkC#OJPJQJ^Jo(?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;OB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;OB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH  ߷vU4?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ; H J vU4?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ; uU4?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ; " $ p t |T4?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ; |[3OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;   " $ 0 2 J |[:?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ; J N x z ׷uT3?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH; n r v x ߷vU4?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ; JNPRln~vU4?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ; 8<>@HJuU4?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ; JRT\^fh |T4?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ; BDpr|[3OB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ; BD^f߷wW/OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;OB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;fhj|[:?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ; z|VX׷uT3?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH; ߷vU4?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ; $&NVXZfhxzvU4?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ; zuU4?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ; |T4?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ; &(JL|~|[3OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ; .0|[:?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ; ׷uT3?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH; LTVX߷vU4?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ; fnrt|~vU4?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ; uU-OB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;OB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;TXZ\յmL$OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;OJPJQJ^Jo(?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ; $&(vU-OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;fjvU-OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;jlnvU-OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ; 268:vU-OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;vN.?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;OB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;OB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ; ߿~^>?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;46:<>@߷vV6?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;OB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq mH sH nHtH;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;@BDFdfjlnp߿_?CJU?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ;?B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6@fHq ; pvx CJaJUCJaJ CJaJUCJaJ CJaJU 46z|p<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`a$$a$$a$$ H<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]` J H<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]` H<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]` H<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]` $ H<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]` H<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]` H<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]` $ 2 H<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`2 z H<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]` x H<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`x H<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]` RnH<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`nH<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`@JTH<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`T^h H<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]` DrH<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`DjH<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`jH<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`|H<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`|XE<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`?a$$1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`H<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`&ZH<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`ZhzH<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`H<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`H<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`(H<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`(L~H<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`H<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`0H<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`H<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`XH<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`tH<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`t~H<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`\H<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`\(H<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`nH<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]` :H<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]` H<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]` H<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`6<H<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<>@BH<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`BDFfP<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`41$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$]<1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]`flnrtv 9r 9r  9r 9r <1$$$ $$dN%dO&dP'dQ[$\$^]` 8. A!3#2"$%2P1809/R & 66 666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pj@jckea$$A$1$*$9B*phCJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_Hn@nh 3a$$[$d\$d6CJOJPJQJ^Jo(aJ5KHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`Y mTimes New RomanNimbus Roman No9 L?[SOeckfN[_GBKO$CalibriDejaVu Sans?[SOeckfN[_GBKU$Liberation Sansel_s|ўY 0<+.`Noto Sans CJK SC Regular9eckўSO_GBK7lOeck\h[{SO9eckN[_GBK?N[eckN[_GBKguestguest Qhokg;!d!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[0!?u/;US?:S [Ve\0_Cp !sgoz}i}~zD~ѽI,׿<-8qߋvl &T#bXE;Y ( z0( * 3 ? (  f(( e,gFh 1C" Y @ @ pY Y !@Oh+'0< PXl 4guestguest2@@;7O@BN@۪=WPS Office_11.8.2.10422_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,H( 08@ (\dKSOProductBuildVer2052-11.8.2.10422 Root Entry FmWordDocument:0Tableb%Data WpsCustomDataSummaryInformation(lDocumentSummaryInformation8$ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghijklnq